O nás

 1. Čo je Law Enforcement Motorcycle Club:
Tento výraz možno preložiť aj ako presadzovanie práva. Znamená to, že členovia klubu žijú životom, ktorý je v súlade so zákonom, ctia si hodnoty spoločnosti a hodnotu človeka. V týchto kluboch sú tzv. LE členmi zamestnanci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, vojaci, členovia Mestskej polície, lekári, zdravotníci, zamestnanci štátnej správy a súdnictva. Do tejto kategórie sa zahrňujú aj výsluhoví dôchodcovia z bezpečnostných zložiek. Na slovensku musí byť v LE klube takýhto členov minimálne 75%.
2. Kto sme: 
East Patrol Club LE MC je nezisková organizácia zaregistrovaná na MV SR ako občianske združenie. Členom tohto združenia sa môže stať ktokoľvek starší ako 18 rokov. Členovia klubu sú verejne sa hlásiaci k „99%-ným“ motorkárom. Klub East Patrol LE MC bol založený v r. 2013. Od roku 2013 do roku 2015 klub fungoval podľa pravidiel Slovenskej motoscény, ktorá je v zásade totožná ako u klubov 1%-ných, tak u nezávislých a Law Enforcement klubov. Klub fungoval rok bez farieb na vestách. Organizoval akcie, zúčastňoval sa na akciách LE klubov a aktívne pôsobil na motoscéne Slovenska. V dobe vzniku klubu bol na Slovensku už prvý fungujúci klub Cop Bikers LE, ktorý bol logicky nadradeným klubom. Preto všetky záležitosti ohľadom vzniku East Patrol LE klubu boli riešené cestou prezidenta klubu Cop Bikers LE. Vznik klubu bol riadne podľa celosvetových motorkárskych pravidiel oznámený Hells Angels MC Slovakia. V roku 2015 dostal East Patrol LE od Cop Bikers LE MC Slovakia za prítomnosti zástupcov klubu Black Dogs LE MC CZ právo nosiť RC farby na vestách. Tieto farby členovia hrdo nosili do r. 2016, kedy na Európskej koalícii LE MC v Poľsku bol East Patrol LE povýšený do štádia Prospect LE MC. Zároveň East Patrol Prospect LE MC v tomto roku požiadal o prijatie medzi členské kluby Európskej koalície LE MC. V roku 2017 bol East Patrol Prospect LE MC za prítomnosti klubov Black Dogs LE MC CZ, Smokin Barells LE MC Poland, Defenders LE CZ povýšený klubom Cop Bikers LE MC Slovakia na East Patrol LE MC Slovakia. Dňa 1.7.2017 bol club East Patrol Slovakia LE MC jednohlasne prijatý všetkými členskými klubmi EK LE MC za členský klub Európskej koalície LE MC s právom nosiť koaličnú nášivku členského klubu EK LE MC na veste. Napriek všetkým neprajníkom bude klub East Patrol LE MC Slovakia súčasťou Slovenskej moto scény a za vznikom klubu si členovia klubu stoja a budú stáť. Klub však nevyhľadáva problémy a konflikty s inými klubmi, ani s motorkármi. Chceme sa stretávať, baviť, organizovať bežné motorkárske akcie, akcie pre mladých ľudí, rodiny a venovať sa prevažne podpore a organizovaniu charitatívnych a dobročinných akcií.
Ako sme vznikli:
V jeseni 2013 na jednom zo spoločných stretnutí vznikol nápad založiť legálny motorkársky klub. Myšlienka zakladateľov bola: Spojiť ľudí – motorkárov, ktorí si ctia ľudskú dôstojnosť, zákon a poriadok, ale predovšetkým chcú spoločne jazdiť.
Po vzájomných diskusiách, telefonátoch a jednaniach s inými motorkármi, hlavne s klubom Cop Bikers Slovakia sme došli jednoznačne k stanovisku, že správna cesta pre nás, je viesť klub podľa pravidiel Law Enforcement.
Na základe dohodnutých pravidiel fungovania LE klubov na Slovensku, činnosti klubu a smerovania boli vypracované konečné stanovy klubu, ktoré boli zaslané na MV SR na registráciu OZ a
Dňa 22. marca 2014 oficiálne vzniklo občianske združenie s názvom VÝCHODNÁ HLIADKA PRESADZOVANIE PRÁVA – MOTOCYKLOVÝ KLUB (East Patrol Law Enforcement – Motorcycle Club).
3. Význam farieb:

Dlhým premýšľaním a hľadaním tých správnych farieb, ktoré by nás a našu myšlienku (alebo smer) najviac vystihovali, sme sa rozhodli pre motív samuraja (lebku) s prekríženými mečmi za hlavou, resp. na chrbte. Prečo lebka ako Samuraj? Samuraj bol stredoveký japonský bojovník, známy predovšetkým svojou oddanosťou svojmu vládcovi, resp. pánovi, pre ktorého bola vždy na prvom mieste česť a jeho meč. Lebka je klasický motív používaný veľmi často medzi motorkármi. Tento motív nám výrazne pripomínal hodnoty, myšlienku a životnú cestu, ktorou žijú všetci členovia klubu. Meče vo farbách znázorňujú v prenesenom význame motorky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého člena klubu. Tieto farby boli predstavené prvému LE klubu Cop Bikers LE, ktorý naše farby prekonzultoval, prehodnotil a následne schválil. Podľa motorkárskych pravidiel bol o vzniku klubu a farieb oboznámený aj kráľovský klub HA MC Slovakia.
 4. Členstvo:
Členmi klubu sa môžu stať motorkári, príslušníci ozbrojených a záchranných zborov, štátni zamestnanci a zamestnanci súdnej exekutívy a ktokoľvek, kto bude spĺňať podmienky pre prijatie do klubu a bude mať záujem pracovať na dobrom mene East Patrol LE MC Slovakia.